Informacje o projekcie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach
Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

Od września rusza rekrutacja dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu – PTE.

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji oraz szkolenia dla nauczycieli. Wsparciem zostanie objętych ponad 70 uczniów i ponad 20 nauczycieli z naszej placówki.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
Istotą projektu Wyższa klasa! jest głównie rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych uczniów. W naszej szkole skupimy się zatem głównie na kształtowaniu umiejętności z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), językowych (język angielski i niemiecki) oraz matematyki.

Wyżej! – zajęcia specjalistyczne dla uczniów
Uczniowie naszego liceum ze szczególnymi potrzebami oraz z trudnościami edukacyjnymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć specjalistycznych. Godziny przeznaczone na wsparcie logopedyczne, terapeutyczne, rewalidacyjne stanowią niewątpliwie ciekawą ofertę, z której mogą skorzystać uczestnicy projektu.

Jeszcze wyżej! – wsparcie uczniów zdolnych
Projekt Wyższa klasa! stwarza możliwość rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce. W ramach projektu nasi uczniowie mogą skorzystać z szerokiej gamy kół zainteresowań: matematycznego, informatycznego, przyrodniczego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe na najwyższym poziomie
Wyższa klasa! to także konkretne działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rozwijanie u uczniów postaw i kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) stanowi fundament dla świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia pod kątem potrzeb rynkowych. Projekt kładzie bowiem nacisk na samorealizację, rozwój osobisty oraz integrację społeczną uczestników.

Infrastruktura edukacyjna
Dzięki środkom przeznaczonym na doposażenie szkoły, będziemy mogli zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki oraz wsparcie w realizowaniu nowych podstaw programowych. Zakup laptopa z nowoczesnym oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego wraz z ekranem do rzutnika przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, ale także wzrostu kreatywności i podniesienia kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Natomiast w celu wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów, szkoła zostanie zaopatrzona w nowoczesne oprogramowanie logopedyczne.

Wyższa klasa! również dla nauczycieli
Projekt przewiduje także wsparcie dla naszych nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu kursów, zyskają oni gruntowne przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz podniosą swoje kompetencje zawodowe z zakresu diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.

Wartość projektu: 1 377 870,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 308 976,50 PLN