Informacja dot. monitoringu w szkole

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
  Zespół Szkół Stowarzyszenia ,,Żakus” w Anielinach
  Anieliny 30
  89-110 Sadki
  Reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Podemską
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 3. Monitoring stosowany jest w pomieszczeniach szkoły oraz terenu wokół szkoły. Rejestrowany jest wyłącznie obraz z kamer, nie jest rejestrowany dźwięk.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 5. Po upływie w/w okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 6. Dane osobowe nie będą przekazane za granicę ani użyte do profilowania.
 7. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
  b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
 8. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest:
  Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com