Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w roku szkolnym 2020/2021.

§ 1

 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

1.Jeden rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego i klasy I  nie wchodzi do sali dydaktycznej. Przebiera dziecko w szatni i przekazuje dziecko nauczycielowi. Rodzice dzieci z klasy I doprowadzają dziecko do szkoły, przebierają dziecko w szatni i opuszczają szkołę.

2. Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury przez nauczyciela w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

3. Dzieci do przedszkola nie wnoszą żadnych rzeczy z domu (poza śniadaniem), ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

4. Do placówki rodzic/opiekun  może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.

5. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.

6. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do placówki.

7. Do oddziału przedszkolnego dzieci należy przyprowadzić w godz 8:00 – 8:10 (dzieci młodsze), a starsze w od godz 7:45 do 7:55. Uczniowie klas I-VIII przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 min. Przed rozpoczęciem zajęć.

8. Rodzic dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas pobytu dziecka w placówce.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą,  zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

§ 2

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

1. Odbierając dziecko z przedszkola lub szkoły w szatni może znajdować się jeden rodzic/opiekun, kolejny rodzic/opiekun  musi poczekać na odbiór swojego dziecka na holu.

2. Chcąc odebrać dziecko rodzic/opiekun nie wchodzi do sali, puka do drzwi.

3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 1,5 metra między personelem oraz innymi dziećmi i innymi rodzicami.

4. Wchodząc do przedszkola i szkoły  rodzic/opiekun dezynfekuje ręce oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic musi posiadać własne środki ochrony).

5. Rodzic/opiekun ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców/opiekunów.

6. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica/opiekuna  i udaniu się do szatni, dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.

7. Nauczyciele pilnują, by przed opuszczeniem sali  przedszkolnej dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.

8. Nie jest wskazany odbiór dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą,  zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

§ 3

ORGANIZACJA OPIEKI

1. Pracownicy, rodzice/opiekunowie, dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie klas I-III  wchodzą na teren szkoły i opuszczają go wejściem głównym, a uczniowie i rodzic/opiekunowie klas IV – VIII wejściem od strony boiska.

2.  Dzieci przebywają w sali przypisanej do danej klasy, a przerwy spędzają przy sprzyjających warunkach na boisku szkolnym.

3.  Realizowanie podstawy programowej odbywać się będzie w zależności od sytuacji epidemicznej w jednym z trzech możliwych wariantów

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

4.  Z sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować,

5.  Wietrzenie sali odbywać się będzie minimum  raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć lekcyjnych

6. Nauczyciele oraz uczniowie i opiekunowie będą starali się zachować między sobą minimum 1,5 m odległości,

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców,

8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z obowiązującymi  procedurami;

 przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona na usta/nos, dezynfekcja rak, tylko zdrowe osoby),

9. Kontakt rodziców/opiekunów z nauczycielami wyłącznie telefoniczny  (istnieje możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu się zainteresowanych osób)

10. W przypadkU symptomu choroby u dziecka, dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu (izolatka), a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.

11. Każdego dnia zabawki, stoły, krzesełka itd. będą dezynfekowane zalecanymi preparatami.

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości, odbywać się będą na boisku szkolnym, a w razie niepogody na korytarzach w wydzielonych strefach.

13. Śniadanie, przekąska najlepiej aby była zapakowana w papier lub torebkę śniadaniową, która następnie zostanie wyrzucona do kosza.

14. Herbatę dziecko otrzyma w szkole. W inne napoje dziecko zaopatrza rodzic/opiekun.

15. Dziecko, nauczyciel, obsługa będą dezynfekować/myć  ręce po każdej aktywności (nauczyciele, obsługa specjalnym środkiem, dzieci mydłem)

§ 4

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA

1.  Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest płyn dezynfekujący, z którego korzysta każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją  i obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos.

2. Wewnątrz budynku dzieci i nauczyciele muszą mieć zasłonięte usta i nos. Obowiązek ten dotyczy także innych osób wchodzących do budynku szkoły. Uczeń zdejmuje maseczkę dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Ubiera ją jeśli podchodzi do tablicy lub do nauczyciela. Noszenie maseczki nie obowiązuje w trakcie przebywania na przerwie na boisku szkolnym. W trakcie przerwy na korytarzu noszenie maseczki jest obowiązkowe dla wszystkich.

3. Nauczyciele regularnie myją ręce  i przypominają by dzieci też to czyniły.

4. Nauczyciele będą monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet.

5. Do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych.

6. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej.

7.  W placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk oraz numery alarmowe.

8. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).

§ 5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe.

2. W placówce jest wydzielone miejsce w którym będzie można odizolować osobę z podejrzeniem koronawirusa.

3. W przypadku niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się  z lekarzem , a w razie potrzeby ze stacją sanitarno-epidemiologiczną .

4. Wszyscy pracownicy śledzą bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

5.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Obszar w którym poruszał się, przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

5.  W powyższym przypadku placówka będzie stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.

 6. W placówce w widocznym miejscu znajdują się potrzebne nr telefonów w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

Załącznik 1

Miejscowość, data: ………………….………

 Oświadczenie

Imię i nazwisko rodziców: ………………………….…………………………..

Imię dziecka: ……………………………………………………………………….…

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z posiadaną przeze nas wiedzą dziecko nie ma i nie miało kontaktu                 z osobą zakażoną COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji. Dziecko jest zdrowe. Mamy pełną świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus.  Zobowiązujemy się do  przyprowadzania dziecka do szkoły wyłącznie zdrowego dziecka.

Zgoda

W pełni świadomi odpowiedzialności wyrażamy zgodę na pomiar temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz zobowiązujemy się do przestrzegania: Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach  z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

……………………………………………

 czytelny podpis rodziców