Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach

Spis treści:

ROZDZIAŁ I - Nazwa szkoły. 

ROZDZIAŁ II - Informacje o szkole. 

ROZDZIAŁ III - Cele i zadania szkoły. 

ROZDZIAŁ IV - Ocenianie wewnątrzszkolne. 

ROZDZIAŁ V - Organy szkoły. 

ROZDZIAŁ VI - Dyrektor 

ROZDZIAŁ VII - Rada Pedagogiczna. 

ROZDZIAŁ VIII - Rada Rodziców. 

ROZDZIAŁ IX - Samorząd Uczniowski.

ROZDZIAŁ X - Uczniowie.

ROZDZIAŁ XI - Rodzice uczniów.

ROZDZIAŁ XII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

ROZDZIAŁ XIII - Zbiory biblioteczne dla uczniów szkoły.

ROZDZIAŁ XIV - Dowóz szkolny.

ROZDZIAŁ XV - Organizacja pracy szkoły.

ROZDZIAŁ XVI - Postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I - Nazwa szkoły

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach zwana dalej szkołą, to nazwa sześcioletniej podstawowej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

2. W strukturach szkoły znajduje się oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-6 lat.

3. Siedzibą placówki jest budynek szkoły znajdujący się w Anielinach 30, 89-110 Sadki.

 

ROZDZIAŁ II - Informacje o szkole

1. Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w Anielinach.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

4. Czas trwania edukacji w szkole wynosi 6 lat.

5. Szkoła umożliwia edukację w zakresie szkoły specjalnej uczniom z odpowiednimi orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.

6. Szkoła stwarza możliwość korzystania z boiska, świetlicy, sali gimnastycznej, stołówki, pracowni komputerowej oraz zbiorów bibliotecznych.

7. Zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę.

8. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach działa na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty oraz niniejszego statutu.

10. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym pracę szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne ani wykraczać poza kwestie regulowane w Statucie.

11. Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie szkoły.

12. Organ prowadzący zatwierdza projekt budżetu szkoły opracowany przez Dyrektora.

13. Organ prowadzący zatrudnia Dyrektora.

14. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ III - Cele i zadania szkoły

1. Szkoła Podstawowa w Anielinach realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

1.2. szkoła umożliwia uczniom zindywidualizowaną naukę w oddziałach, oddziałach łączonych lub zespołach,

1.3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

1.4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

1.5. szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

1.6. szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 października 1989 r.,

1.7. szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej (współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną),

1.8. szkoła dąży do stworzenia właściwych warunków uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

1.9. szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w oparciu o Szkolny Plan Nauczania uwzględniający aktualne ramowe plany nauczania i podstawy programowe oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników

a) Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

b) Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania

c) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

d) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

1.10. szkoła stosuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

1.11. szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w niej na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i poza lekcyjnych,

1.12. szkoła sprawuje opiekę podczas wyjazdów organizowanych przez nią,

1.13. szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycielskich,

1.14. szczególną troską otaczani są uczniowie klas I-III oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

1.15. dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,

1.16. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I-III,

1.17. szkoła systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów,

1.18. szkoła realizuje własny program wychowawczy i profilaktyczny, który będzie stanowił załącznik do statutu,

1.19. szkoła realizuje swoje zadania i cele przez następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

• obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

• wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze,

• imprezy sportowe, artystyczne, konkursy przedmiotowe i inne.

1.20. do realizacji wyżej wymienionych celów i zadań szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

• pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

• biblioteki,

• zespołu urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

 

2. Ceremoniał Szkoły.

2.1. Szkoła tworzy i kultywuje szkolne tradycje oraz ceremoniał uroczystości,

2.2 Ceremoniał Szkoły jest stosowany w czasie:

• uroczystości szkolnych,

• obchodów świąt państwowych i rocznic,

• oraz w innych uzasadnionych przypadkach,

2.3. funkcjonowanie szkoły oparte jest na aktywnym uczestnictwie w nim uczniów, rodziców, nauczycieli i wolontariuszy Stowarzyszenia „Żakus”.

 

3. Organizacja i formy współpracy z rodzicami.

3.1. Formy współpracy z rodzicami:

• informacje bieżące - słowne (spotkania indywidualne)

• informacje pisemne (dzienniczek ucznia)

• zebrania ogólne

• zebrania klasowe

• „drzwi otwarte” (kwiecień, listopad)

3.2. Rodzice maja prawo do:

a) informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,

b) informacji o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów (WSO),

c) informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce (karta postępów dydaktycznych, karta postępów wychowawczych, arkusz oceny opisowej kl. I-III),

d) uzyskania informacji na temat dalszego kształcenia dziecka.

3.3 Rodzice mogą wnosić swoje pomysły do harmonogramu imprez szkolnych i środowiskowych.

3.4.Zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

 

4. Szkoła opracowuje program wychowawczy i profilaktyczny, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Programy: wychowawczy i profilaktyczny szkoły stanowią załączniki do statutu.

 

ROZDZIAŁ IV - Ocenianie wewnątrzszkolne

1. Ocenianie ma na celu;

• wspomaganie procesu nauczania

• określenie jednolitego dla wszystkich uczniów (z wyjątkiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) poziomu wymagań - informowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

• diagnozowanie osiągnięć uczniów

• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i określenie indywidualnych potrzeb ucznia

• motywowanie ucznia do dalszej pracy

• dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2. Ogólne kryteria oceniania:

• ocenie musi towarzyszyć refleksja na temat sposobu doskonalenia dalszej pracy nauczyciela i ucznia,

 • ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia tak, aby uwzględniała jego wkład pracy ,

• ocena powinna dawać uczniowi poczucie sukcesu i motywować do dalszego wysiłku,

• ocenie musi towarzyszyć poczucie sprawiedliwości w odczuciu ocenianego.

 

3. Ogólne zasady oceniania:

3.1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry, a w każdym semestrze obowiązuje jeden śródokres (XI, IV).

3.2.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców, prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach na poszczególne oceny. Powyższe dokumenty znajdują się w bibliotece szkolnej i będą udostępnione na żądanie uczniów i ich rodziców.

3.3.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.4. Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów, tzn. poziom i postępy w opanowaniu umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań wynikających z programów nauczania uwzględniających „Podstawę Programową” oraz zachowanie ucznia.

3.4.a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel w tym celu stosuje m.in. recenzje prac pisemnych, analizę zadań domowych i sprawdzianów, prezentacje prac uczniowskich.

3.4.b. Uczeń ma prawo do poprawy bieżącej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

3.4.c. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.

3.5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

3.5.a. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3.5.b. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

3.6. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nauczyciel przedmiotu poszerza zakres treści nauczania o zagadnienia ponadprogramowe dostosowując go indywidualnie do potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów.

3.7. Ocenia nauczyciel przedmiotu, wychowawca i inne osoby biorące udział w procesie oceniania, w tym sami uczniowie (samoocena).

3.8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).Uzasadnienie oceny bieżącej następuje przez omówienie przez nauczyciela w formie ustnej lub umieszczenia komentarza pod pracą pisemną czy multimedialną.

3.9. Uczeń jest oceniany systematycznie i na bieżąco otrzymuje minimum 1 ocenę w miesiącu (dotyczy wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych), zapisaną w dzienniku lekcyjnym.

3.10. Treści dotyczące wiedzy ożyciu seksualnym człowieka są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia realizowane są w klasie V i VI w następującej liczbie godzin w roku szkolnym:

• po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

3.11. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie nie wyrażą zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

3.12. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

3.13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3.14. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3.16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 18. ust. 16 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3.17. W przypadku wprowadzenia w Szkolnym Planie. Nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

4. Zasady oceniania bieżącego

4.1. Formy oceniania:

• prace klasowe sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z większej partii materiału nauczania 1 lub 2-godzinne,

• sprawdziany z mniejszej partii materiału (3-5 ostatnich lekcji),

• kartkówki z materiału nauczania z ostatniej lekcji,

• prace pisemne stanowiące omówienie wybranych zagadnień lub problemów, np.: referaty,

• praca na lekcji (indywidualna i grupowa),

• odpowiedzi (ustna i przy tablicy),

• przygotowanie ucznia do lekcji,

• prowadzenie zeszytu,

• posiadanie potrzebnych przyborów,

• praca domowa.

4.2.Terminy prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel przedmiotu podaje uczniom do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.3.Kartkówki przeprowadza się bez uprzedniego poinformowania ucznia. Kartkówki nauczyciel sprawdza, ocenia i informuje o wynikach uczniów na najbliższych zajęciach.

4.4. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej 2 prace klasowe lub 2 sprawdziany.

4.5. Terminy wykonania prac pisemnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami.

4.6. Zmiana terminu może nastąpić na uzasadnione życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje punkt 4.

4.7. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić prace klasowe i sprawdziany oraz poinformować o ich wynikach uczniów w ciągu tygodnia.

4.8. Jeżeli uczeń opuścił z przyczyn losowych prace klasową, to powinien ją napisać w ciągu tygodnia od dnia przyjścia do szkoły.

4.9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu jednego tygodnia od dnia uzyskania informacji o ocenie w formie uzgodnionej z nauczycielem.

4.10. Ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach koryguje nauczyciel przedmiotu w czasie doraźnych indywidualnych zajęć z uczniami.

4.11. Prace klasowe, sprawdzianu, kartkówki, prace pisemne przechowywane przez nauczycieli przedmiotu przez okres jednego roku i udostępniane rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów.

4.12. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (dotyczy wszystkich zajęć edukacyjnych) bez podania przyczyn pod warunkiem, że fakt ten zgłosi przed lekcją.

4.13. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności(2 tygodnie i dłużej) w okresie ustalonym indywidualnie z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

4.14. Szczegółowe sposoby kontroli i zestaw narzędzi sprawdzania i oceniania poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. Ustala je i informuje o nich rodziców i uczniów nauczyciel przedmiotu lub bloku.

4.15. Formy komunikowania się i informowania rodziców:

• informacja bieżąca słowna,

• zebranie ogólne rodziców,

• zebrania klasowe rodziców,

• „drzwi otwarte” - dwa razy w ciągu roku (XI, IV),

• indywidualne spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb,

• kontakty telefoniczne.

4.16. Formy nagradzania uczniów:

• pochwała nauczyciela, wychowawcy przed zespołem klasowym,

• pochwała dyrektora przed społecznością szkolną,

• tytuły „Oskarus Żakus”,

• dyplomy,

• list gratulacyjny do rodziców,

• świadectwo z wyróżnieniem, które otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią ocen: 4,75 oraz co najmniej dobre zachowanie,

• nagrody książkowe dla uczniów kl. I-III i IV-VI (zasady przyznawania określa Regulamin przyznawania nagród).

 

5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VI ustala się według obowiązującej ogólnopolskiej skali ocen:

• stopień celujący - 6

• stopień bardzo dobry - 5

• stopień dobry - 4

• stopień dostateczny - 3

• stopień dopuszczający - 2

• stopień niedostateczny - 1

5.1. Dopuszcza się stosowania w ocenianiu bieżącym ocen: 4+ oraz 3+.

5.2. Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

5.3. Wymagania ogólne na poszczególne oceny zawiera zał. 1.

5.4. Do oceny klasyfikacyjnej śródrocznej służą w kl. IV-VI karty postępów dydaktycznych ucznia stanowiące zał. 2.

5.5. W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa śródroczna i roczna.

5.6. Do oceny klasyfikacyjnej śródrocznej służą w kl. I-III karty postępów i osiągnięć ucznia stanowiące zał. 3.

5.7. Ocenianie bieżące w klasach I-III ustala się wg następującej skali:

OCENA

CYFRA

znakomicie

6

bardzo dobrze

5

dobrze

4

dostatecznie

3

słabo, z pomocą n-la

2

nie wykonał zadania

1

 

6. Oceny zachowania

6.1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o zachowaniu ucznia. Ustala ją ostatecznie wychowawca klasy w oparciu o:

• samoocenę ucznia,

• ocenę zespołu klasowego oraz opinię SU,

• ocenę wychowawcy klasy uwzględniającą opinię pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.

6.2. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i respektowanie zasad współżycia społecznego ogólnie przyjętych norm etycznych.

Szczegółowe kryteria, które stosuje się przy ustalaniu ocen zachowania:

• jakość, staranność, systematyczność wykonywania zadań domowych,

• czynny udział w lekcjach i rozwijanie własnych zainteresowań,

• stosunek ucznia do przyborów szkolnych (posiada je, nie posiada lub dba o nie lub je niszczy),

• powierzone zadania wykonuje dokładnie, poważnie je traktuje,

• jest odpowiedzialny,

• szacunek do mienia szkolnego i cudzej własności (szanuje, nie szanuje, kradnie, celowo niszczy),

• właściwe zachowanie i postawa wobec kolegów, nauczycieli, osób starszych zarówno w szkole jak i poza nią,

• kultura języka, czyli sposób wyrażania się nie tylko na lekcjach, ale w różnych sytuacjach (wycieczki, mecze, swobodne gry i zabawy, imprezy, zwroty grzecznościowe),

• czystość i higiena osobista, estetyczny strój dostosowany do danej sytuacji (nauka, zabawa, wyjazd do teatru, uroczystości szkolne),

• pomoc słabszym kolegom w nauce, starszym osobom,

• przestrzeganie zasad bhp w szkole, na drodze, na wycieczce, na przystanku, w autobusie,

• umiejętność samodzielnego i kulturalnego sposobu załatwiania drobnych problemów i nie angażowania osób trzecich,

• własna inicjatywa ucznia w klasie, w szkole,

• zaangażowanie ucznia w pracach na rzecz klasy i szkoły,

• udział w życiu szkoły (praca w organizacjach, w kółkach zainteresowań, udział w imprezach szkolnych i konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych),

• szczegółowe kryteria oceny zachowania określa regulamin oceniania zachowania ucznia stanowiący zał. 4.

6.3. Wprowadza się „Kartę postępów wychowawczych ucznia” (zał. 5), jako sposób informowania rodziców, o zachowaniu dziecka dwukrotnie w roku szkolnym - w listopadzie i kwietniu przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej.

6.4. W klasach IV-VI obowiązuje następująca ogólnopolska skala ocen zachowania:

• wzorowe,

• bardzo dobre

• dobre,

• poprawne,

• nieodpowiednie,

• naganne.

6.5.W klasach I - III obowiązuje opisowa ocena zachowania sporządzona na podstawie „Karty postępów wychowawczych ucznia”.

6.6. Ocena zachowania jest jawna wyłącznie dla uczniów i ich rodziców.

6.7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt 8 i 9.

6.8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.9. Ocenę zachowania podaje się uczniom tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

6.10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie.

 

7. Klasyfikowanie śródroczne

7.1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jeden raz w ciągu roku szkolnego tzn. w styczniu.

7.2. Wychowawca klasy powiadamia o ocenie niedostatecznej ucznia i rodzica na miesiąc przed terminem klasyfikacji śródrocznej i dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji rocznej. Wzór powiadomienia stanowi zał.nr 6.

7.3. O wynikach klasyfikacji śródrocznej nauczyciel powiadamia rodziców na zebraniu klasowym (karta osiągnięć dydaktycznych).

7.4. Wprowadza się dodatkową formę informowania rodziców o osiągnięciach, postępach i wysiłkach ucznia w postaci karty postępów dydaktycznych i karty postępów wychowawczych ucznia dwukrotnie w ciągu roku szkolnego w listopadzie i kwietniu (śródokresy).

7.5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć indywidualnie uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych i dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych lub poprzez inne formy pomocy zorganizowanej przez nauczyciela przedmiotu.

 

8. Klasyfikowanie roczne

8.1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8.2. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.

8.3. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem RP, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP, natomiast o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych rocznych, nauczyciele są zobowiązani powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 1 miesiąca przed klasyfikacyjną rada pedagogiczną.

8.3.a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8.4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

9. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

9.1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian z umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9.3. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.

9.4. W skład komisji wchodzą:

1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z tej lub danej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

9.5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) wynik głosowania

d) ustaloną ocenę z zachowania oraz uzasadnienie.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9.10. Przepisy pkt.9.stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskiwanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

10. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

10.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

10.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

10.3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

10.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

10.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.10.4 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

10.6. Uczniowi, o którym mowa w ust.10.4 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

10.7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

10.8. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

10.9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.10.2, 10.3 i 10.4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.10.4 pkt.2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

10.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.10.4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10.13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10.14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10.10., a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust.10.4 pkt 2 - skład komisji,

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”

10.16. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 9.2

10.17. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 11.1 i 9

10.18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 9.

 

11. Egzamin poprawkowy

11.1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.Za wyjątkowe przypadki uznaje się sytuacje pozaszkolne dotyczące ucznia. Podstawa wyrażenia zgody jest opinia wychowawcy, nauczyciela przedmiotu oraz wywiad środowiskowy.

11.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

11.3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

11.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

• dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego upoważniony jako przewodniczący komisji

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

11.5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

11.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11.7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

11.9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, uwzględniając zdarzenia losowe lub inne sytuacje pozaszkolne ucznia pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze Szkolnym Planem Nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

12. Promowanie

12.1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem punktu 12.6.

12.1.a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

12.2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

12.3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 12.1.i 12.2, nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę.

12.4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuję promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

12.5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

12.6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

12.7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (VI) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu. Sprawdzian na charakter powszechny i obowiązkowy. Przeprowadza się go w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

12.7.a. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

12.7.b. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

12.8. Organizację i przebieg sprawdzianu określa odpowiednie Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz „Instrukcja organizacji i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej.

13. Rada Pedagogiczna dokonuje ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

ROZDZIAŁ V - Organy szkoły

1. Organami szkoły są:

• Dyrektor szkoły

• Rada Pedagogiczna

• Rada Rodziców

• Samorząd Uczniowski

2. Każdy z organów szkoły posiada możliwości swobodnego działaniach i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych "Ustawą o systemie oświaty" (art.39-43, 50, 55) oraz własnymi regulaminami.

3. Zasady współdziałania między szkolnymi organami.

Wszystkie organy szkoły winny działać według posiadanych regulaminów, we współpracy realizować cele i zadania szkoły określone statutem.

Poszczególne organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Wymiany informacji dokonuje się przez udział przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli w posiedzeniach różnych organów szkoły oraz tej części odpisu uchwały innym organom szkoły, która ich dotyczy.

4. W przypadku zaistnienia konfliktu między organami szkoły zasadą naczelną powinno być znalezienie rozwiązania wynikającego z obowiązujących przepisów. W przypadku braku porozumienia stosuje się następujące procedury:

a) Konflikt pomiędzy nauczycielem, a uczniem rozwiązuje wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie, a dyrektor szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole. Od orzeczenia dyrektora szkoły każda ze stron w ciągu 14 dni może wnieść odwołanie do organu prowadzącego.

b) Konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga Dyrektor szkoły. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora szkoły postępowanie wszczyna organ prowadzący nie później niż po upływie 14 dni,

c) Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a pracownikami szkoły rozpatruje organ prowadzący

d) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły- postępowanie prowadzi dyrektor, a następnie rada rodziców. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

 

ROZDZIAŁ VI - Dyrektor

• zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, posiadających wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami,

• kieruje bieżącą działalnością szkoły,

• sprawuje nadzór pedagogiczny,

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich rozwoju psychofizycznego

• przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

• zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

• przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

• dysponuje środkami finansowymi przydzielonymi szkole,

• opracowuje arkusz organizacyjny,

• dokonuje oceny pracy nauczycieli,

• reprezentuje szkołę na zewnątrz,

• współpracuje ze Zgromadzeniem, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

• podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

• prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

• powołuje Szkolny Zespół Egzaminacyjny i zespół nadzorujący sprawdzian po kl.VI szkoły podstawowej,

• zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

• stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza.

 

ROZDZIAŁ VII - Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

• dyrektor, jako jej przewodniczący,

• wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń.

Rada Pedagogiczna w szczególności:

• zatwierdza plany pracy szkoły,

• zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

• opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

• podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

• ustala organizację doskonalenia nauczycieli,

• opiniuje projekt finansowy szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII - Rada Rodziców

• występuje do Rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

• udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

• działa na rzecz stałej poprawy bazy,

• pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

• współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

• współuczestniczy w opracowaniu i opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala między innymi:

• kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

• organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

• tryb podejmowania uchwał,

• zasady wydatkowania funduszy.

Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne.

Rada rodziców używa na zewnątrz pieczęci o treści:

Rada Rodziców

Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach

Anieliny 30, 89-110 Sadki

 

ROZDZIAŁ IX - Samorząd Uczniowski

Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw i obowiązków uczniów, takich jak:

• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

• prawo do organizacji życia szkolnego,

• prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,

• obowiązek postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły,

• obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły i nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

• opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

ROZDZIAŁ X - Uczniowie

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej

4. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż na rok.

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Szczegółowe zasady oceniania zachowania oraz postępów w nauce, a także promowania, i ukończenia szkoły określa "Wewnątrzszkolny system oceniania”

 

8. Prawa ucznia

8.1. Uczeń ma prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

• zapoznania się z programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych,

• życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym,

• opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

• swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

• rozwijania zainteresowań, zdolności,

• sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

• korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

• korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

• wpływania na życie szkolne poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania w organizacjach działających w szkole,

• przedstawianiu wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

• reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach

• odpoczynku w przerwach między lekcjami oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

• uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

• odwołania się od oceny na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

• wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

9. Obowiązki ucznia

9.1 Uczeń ma obowiązek:

• uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich i aktywnego uczestnictwa w zajęciach a także nie zakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

• przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zachowania się godnego ucznia poza szkołą,

• dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

• chronić zdrowie i życie własne i innych, przestrzegać zasad higieny,

• postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

• dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

• po zakończonych zajęciach opuścić teren szkoły,

• podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

• przedstawienia w określonym terminie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez rodziców lub opiekunów. Szczegółowe zasady określają „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”,

• dbania o schludny wygląd,

• przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Szczegółowe warunki określa Regulamin szkoły.

 

10. Nagrody i kary

10.1 Nagrodą jest:

• pochwała wychowawcy klasy,

• pochwała dyrektora szkoły,

• list pochwalny skierowany do rodziców,

• tytuł „Oscarus Żakus”.

10.2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe lub inne wyróżnienia przyznawane przez Radę Pedagogiczną z funduszu Rady Rodziców.

10.3. Karą jest:

• nagana wychowawcy klasy udzielona w obecności zespołu klasowego,

• pouczenie przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy,

• nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

• wyłączenie ucznia na określony czas z możliwości udziału w grach sportowych, imprezach klasowych i szkolnych oraz wycieczkach organizowanych poza programem zajęć obowiązkowych szkoły,

• o udzielonej karze powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Tryb odwołania się od kary

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo w ciągu 3 dni złożyć wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie sytuacji, która doprowadziła do nałożenia kary. Wniosek rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, przewodniczący klasy, do której uczęszcza uczeń, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca.

 

ROZDZIAŁ XI - Rodzice uczniów

1. Rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do:

a) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych szkoły i klasy,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c) uzyskania w służbowym czasie pracy u wychowawcy i każdego innego nauczyciela informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów bądź zauważonych trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, udzielanych przez wychowawcę i innych nauczycieli,

e) wdrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty) opinii na temat pracy szkoły,

f) bieżącej wymiany informacji oraz wspólnej dyskusji na tematy wychowawcze na klasowych zebraniach rodziców- nie rzadziej niż raz na kwartał,

g) wywierania wpływu na dobór bądź zmianę wychowawcy poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do dyrektora szkoły; wniosek musi być przyjęty na zebraniu klasowym rodziców przez dwie trzecie ogółu rodziców uczniów danego oddziału,

h) zgłaszania propozycji zadań wychowawczych klasy,

i) niesienia pomocy w realizacji zadań szkoły lub klasy,

j) odwołania się od decyzji nauczycieli i innych organów szkoły przez skierowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy swego dziecka; w przypadku podtrzymania pierwotnej decyzji- odwołania się do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2. Rodzice zobowiązani są do:

a) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych

d) zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą odpowiednich warunków do nauki (Ustawa o systemie oświaty art.18),

e) opiekowania się bezpośrednio lub zapewnienia opieki nad dzieckiem przed i po lekcjach oraz w czasie wakacji i przerw w nauce przewidzianych rozporządzeniem MEN,

f) zabezpieczenia w ramach swych możliwości, także finansowych warunków życia, niezbędnych do rozwoju dziecka (Konwencja o prawach dziecka art. 27),

g) usprawiedliwiania w terminie 7 dni, osobiście lub pisemnie, nieobecności dziecka na lekcjach,

h) naprawienia szkód powstałych w wyniku celowego działania ich dziecka.

 

ROZDZIAŁ XII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1.określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

4. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

6. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

7. Do obowiązków nauczyciela należy:

• kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

• uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

• przestrzegać zapisów statutowych,

• zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

• w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

• w sali gimnastycznej i na boisku używać tylko sprawnego sprzętu,

• przygotowywać się do zajęć,

• dbać o poprawność językową uczniów,

• podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

• wzbogacać warsztat pracy i dbać o pomoce i sprzęt,

• aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych (WDN),

• stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

• wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

8. Zadania zespołów nauczycielskich:

8.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą nauczycielski zespól klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

8.2. Na wniosek Rady Pedagogicznej tworzone są stałe lub doraźne komisje lub zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe, które powołuje dyrektor Szkoły.

8.3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

9. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

9.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

• rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów wychowanka.

9.2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1.winien:

• zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

• opracować wspólnie z uczniami i rodzicami klasowy program wychowawczy,

• utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

• współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

• współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

• kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności,

• utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,

• powiadomić o przewidywanym dla ucznia o stopniu niedostatecznym na koniec semestru/roku szkolnego oraz o innych przewidywanych dla niego stopniach w terminie określonym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

• uczestniczyć w zebraniach z rodzicami i wywiadówkach.

9.3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawcze (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczka wychowawcy)

10. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określają odrębne przepisy zawarte w Kodeksie Pracy oraz warunki i zakres czynności pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zawartych w umowie o pracę lub innym dokumencie określającym stosunek pracy.

 

ROZDZIAŁ XIII - Zbiory biblioteczne dla uczniów szkoły

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c) realizację programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

d) projekcję audycji telewizyjnych i filmów video,

e) korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu,

4. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed zajęciami, podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu

5. Zasady korzystania z biblioteki określa „Regulamin biblioteki".

6. Zadania bibliotekarza:

a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

d) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

e) różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa,

f) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami,

g) samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

h) nadzór nad zasobami biblioteki,

i) nadzór nad bezpiecznym korzystaniem z danych elektronicznych (Internet, filmy, gry i inne)

j) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni

k) gromadzenie i opracowywanie zbiorów(katalog rzeczowy i alfabetyczny)

l) udostępnianie zbiorów w czytelni i ich wypożyczanie

m) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia

n) organizowanie konkursów czytelniczych

o) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas i uczniów współpraca z nauczycielami

7. Podstawowym źródłem finansowania wydatków biblioteki jest budżet szkoły. Biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność również z innych źródeł.

8. Organizacja biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ XIV - Dowóz szkolny

1. Organ prowadzący organizuje dowóz dla uczniów spoza miejscowości Anieliny i Łodzia.

2. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na dojazd, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pod opieką nauczyciela

3. Godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych, po analizie planu lekcji, określa dyrektor przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

4. Liczebność grup uczniów objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi wynika z ilości uczniów oczekujących na lekcje lub na odjazd autobusu szkolnego.

5. Do zadań realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze należy:

a) zapewnienie uczniom- stosownie do potrzeb i możliwości-opieki,

b) dokumentowanie odbytych zajęć

 

ROZDZIAŁ XV - Organizacja pracy szkoły

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem Ramowego Planu Nauczania do 30 kwietnia każdego roku.

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

4. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych Szkolnym Planem Nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

5. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne dzieci 6, 5, 4 i 3-letnich realizujące program wychowania przedszkolnego.

6. Rekrutacja:

a) Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, który nie może liczyć więcej niż 18 uczniów.Za zgodą organu prowadzącego dyrektor wprowadza w szkole drugi oddział lub przyjmuje więcej uczniów do oddziału istniejącego.

b) Skład osobowy oddziału klasowego ustala dyrektor, biorąc przede wszystkim pod uwagę:

• pierwszeństwo przyjmowania dzieci zamieszkałych w Anielinach i Łodzi oraz tych, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego lub posiadają rodzeństwo będące już uczniami szkoły podstawowej.

• w przypadku wolnych miejsc do oddziału przyjmuje się dzieci, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego oraz są spoza Anielin i Łodzi.

c) Ostateczną decyzję o przyjęciu do Szkoły Podstawowej wydaje dyrektor do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

d) W przypadku odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej dyrektor powiadamia rodziców.

7. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej(nie dłuższy niż1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie Szkolnego Planu Nauczania.

11. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia (od 30 do 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

12. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i in., które mogą być prowadzone poza systemem lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

13. W okresie zimowym szkoła zapewnia uczniom gorący napój.

14. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie, zgodnie z opracowanym regulaminem.

15. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele-organizatorzy korzystają z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

16. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

 

ROZDZIAŁ XVI - Postanowienia końcowe

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej następującej treści: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach"

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Szkoła może posiadać własny sztandar oraz godło.

5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.

6. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

7. Jeśli postanowienia statutu są niezgodne ze zmienianym prawem oświatowym, automatycznie tracą ważność.

8. Decyzję o likwidacji szkoły podejmuje organ prowadzący z własnej inicjatywy lub na zgodny wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej po spełnieniu warunków przewidzianych w Ustawie o systemie oświaty.

 

Zmiany w Statucie dokonano Uchwałą nr 14/12/13 Rady Pedagogicznej ZS Anieliny z dnia 7.02.2013 r.

Tekst jednolity Statutu zatwierdzony Uchwałą nr 10/15/16 Rady Pedagogicznej ZS Anieliny z dnia 30.09.2015 r.